Strona głównaInformacje prawne

News Haier - Informacje prawne

06 08 2012

Haier Europe Trading dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były poprawne. Haier Europe Trading nieustannie poszukuje sposobów na doskonalenie specyfikacji technicznych, wzornictwa i procesów produkcyjnych swoich produktów, stawiając na ciągłą innowację. Mimo dokładania wszelkich starań, aby tworzyć produkty o stale aktualnych specyfikacjach Niniejsza strona nie powinna być traktowana jako niezawodne źródło informacji na temat produktów i usług Haier, a nawet odzwierciedlenie jej najnowszej oferty.

 

Akceptacja i zmiany Ogólnych Warunków

W przypadku gdyby jakikolwiek punkt niniejszych Ogólnych Warunków został uznany za nieważny ze względu na obowiązujące prawo, punkt ten będzie wyłączony z Ogólnych Warunków. Wszystkie pozostałe punkty niniejszych Ogólnych Warunków będą nadal obowiązywały i będą wiążące dla wszystkich stron. Haier Europe Trading zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Ogólnych Warunków w dowolnej chwili i do opublikowania ich w Internecie. W przypadku braku pełnej akceptacji Ogólnych Warunków, należy natychmiast przerwać korzystanie z niniejszej strony internetowej.

 

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa, włącznie z prawami autorskimi i innymi prawami odnoszącymi się do danych zawartych na niniejszej stronie internetowej, jak również wszystkie zawarte na niej treści, są własnością Haier Europe Trading lub są rozpowszechniane przez Haier Europe Trading za zgodną właściciela tych praw.

Zabronione jest odtwarzanie, kopiowanie, ponowne edytowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie oraz przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazu, grafiki, logo, klucza, ikony, zbioru obrazów lub ich adaptacja. Nadto zabronione jest naruszanie kodu źródłowego oraz oprogramowania zarówno do celów handlowych jak i edytorskich, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Haier Europe Trading lub właściciela wspomnianych praw. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji do materiałów oraz informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej jak również wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów innych niż cele prywatne i niekomercyjne. Niniejsza strona internetowa może być wykorzystywana wyłącznie do celów dopuszczanych przez prawo. Haier Europe Trading zastrzega sobie prawo rozpowszechniania wszystkich materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, włącznie z tekstami i obrazami, niezależnie od tego, czy znajdują się one na stronie czy są przedstawione w innej formie. Haier Europe Trading zastrzega sobie także prawo do nadzorowania korzystania z treści zawartych na niniejszej stronie internetowej i do wprowadzania zmian lub usuwania dowolnych ich elementów.

Odpowiedzialność

Haier Europe Trading dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej były poprawne, wyczerpujące i aktualne. Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej użytkownik jest zobowiązany w każdym przypadku do przestrzegania Ogólnych Warunków, które stają się wiążące od momentu pierwszej wizyty na stronie internetowej. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw użytkownika niniejsza strona internetowa i wszystkie informacje, teksty, nazwy, obrazy, zdjęcia, logo, linki, ikony i wszystkie pozostałe elementy będą dostarczone „w stanie aktualnym” i „dostępnym” ale bez żadnej gwarancji ani autoryzacji dosłownej czy domniemanej. W szczególności Haier Europe Trading nie gwarantuje, iż informacje zawarte na niniejszej stronie są poprawne i wyczerpujące. Nadto Haier Europe Trading nie zapewnia ciągłości korzystania z niniejszej strony internetowej. Haier Europe Trading nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub straty poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie spowodowane korzystaniem z informacji podanych na niniejszej stronie internetowej lub wykorzystaniem produktów przedstawionych na niniejszej stronie, danych lub informacji, które wynikają z niniejszej strony. Nadto Haier Europe Trading nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje użytkowników związane z funkcjonowaniem niniejszej strony internetowej ani ze stopniem jej dostępności.

 

Zewnętrzne linki

Wszelkie zewnętrzne strony internetowe, na które można się udać po kliknięciu na linki hipertekstowe znajdujące się na niniejszej stronie internetowej, znajdują się poza kontrolą Haier Europe Trading i są odwiedzane  przez użytkownika na jego wyłączne ryzyko. Haier Europe Trading nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek treści ani linki znajdujące się na innych stronach internetowych.

 

Ochrona prywatności i procedura dotycząca plików cookie

 

Procedura dotycząca plików cookie:

Czym są pliki cookie?

Cookie to niewielkie pliki przechowywane na Twoim komputerze. Mają one na celu przechowywanie niewielkiej ilości danych dotyczących Twoich wizyt na naszej stronie internetowej.

Cookie pozwalają na ułatwianie odwiedzin na naszej stronie poprzez:

  • Zapamiętywanie parametrów, aby użytkownik nie musiał wprowadzać ich przy każdorazowym odwiedzaniu nowej strony
  • Zapamiętywanie podanych informacji (np. Twojego kodu pocztowego), aby oszczędzić każdorazowego wpisywania
  • Oszacowanie sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej, aby upewnić się, że jest ona dostosowana do Twoich potrzeb

Należy pamiętać, iż pliki cookie nie mogą uszkodzić komputera i że nie przechowujemy informacji umożliwiających osobową identyfikację w plikach cookie używanych poprzez niniejszą stronę internetową.

Podajemy niniejsze informacje w ramach procedury przestrzegania prawa europejskiego oraz aby zapewnić uczciwe i jawne podejście do ochrony prywatności podczas używania naszej strony internetowej.

Prosimy pamiętać, iż pracujemy nad dalszym udoskonaleniem ochrony prywatności i procedur dotyczących plików cookie na naszej stronie internetowej.

Używane przez nas pliki cookie:

Ogólne pliki cookie

Niniejsza strona internetowa została stworzona przy użyciu technologii Java, w ramach których używamy zintegrowanej sesji cookie (JSP.SessionID) do zarządzania Twoją sesją. Gdy odwiedzasz stronę internetową, serwer tworzy wyłączną sesję, która trwa tak długo jak Twoja wizyta. Nasza strona internetowa sprawdza również Twoje informacje logowania, jeżeli posiadasz konto HaierClub.

Mierzenie odwiedzin strony – Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do określenia użytkownika sesji oraz do dostarczenia podstawowych informacji w raportach Google Analytics. Usługa ta umieszcza lub aktualizuje pliki cookie wyłącznie w celu zebrania danych potrzebnych do raportów. Dodatkowo Google Analytics używa wyłącznie pierwotnych plików cookie. Oznacza to, iż wszystkie pliki cookie ustawione przez Google Analytics dla Twojej domeny przesyłają dane tylko do serwerów obsługujących Twoją domenę. W praktyce, pliki cookie Google Analytics są osobistą własnością tej domeny, a dane nie mogą być zmienione lub pobrane przez żadnej serwis na innej domenie.

Poniższa tabela podaje rodzaje informacji zbierane przez pliki cookie Google Analytics i używane w raportach.

Funkcja

Opis pliku cookie

Używany plik cookie

Określanie zakresu używania strony

Ponieważ każdy dostęp odczytu/zapisu pliku cookie jest ograniczony przez kombinację nazwy pliku cookie i jego domeny, domyśle śledzenia użytkownika przez Google Analytics jest ograniczone do domeny strony, w której zainstalowano kod śledzący. W najczęstszym przypadku, gdy kod śledzący jest zainstalowany dla jednej domeny (bez domen niższego rzędu), ogólne ustawienia są poprawne. W pozostałych sytuacjach, gdy śledzi się treści w różnych domenach i subdomenach, lub ogranicza śledzenie do mniejszej części jednej domeny, korzysta się z dodatkowych metod w kodzie śledzącym ga.js do określenia zakresu treści. Patrz Domeny i katalogi w Zbiorze dokumentacji API w celu zapoznania się z dalszymi szczegółami.

Wszystkie pliki cookie

Określanie sesji użytkownika

Google Analytics śledzący ga.js używa dwóch plików cookie do otworzenia sesji. W przypadku braku jednego z dwóch plików cookie, dalsza działalności użytkownika powoduje otworzenie nowej sesji. Patrz artykuł Sesja w Centrum Wsparcia, aby zapoznać się ze szczegółową definicją oraz listą sytuacji kończących sesję. Można dostosować do indywidualnych potrzeb domyślną długość czasu trwania sesji za pomocą metody _setSessionCookieTimeout().

Ten opis dotyczy kodu śledzącego ga.js dla stron internetowych. W przypadku używania śledzenia Analytics w innych środowiskach, np. Flash lub komórka—należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą tych środowisk, aby dowiedzieć się, w jaki sposób sesje są obliczane lub tworzone.

__utmb
__utmc

Identyfikacja unikalnych użytkowników

Każda przeglądarka, która odwiedza stronę w Twojej witrynie, otrzymuje wyłączny identyfikator poprzez plik cookie__utma. W ten sposób, kolejne wizyty na Twojej witrynie poprzez tę samą przeglądarkę są zapisane jako należące do tego samego (unikalnego) użytkownika. W ten sposób, jeżeli dana osoba wejdzie na Twoją witrynę przy użyciu zarówno Firefox jak i Internet Explorer, raporty Analytics prześledzą tę czynność jako należącą do dwóch unikalnych użytkowników. Podobnie, jeżeli ta sama przeglądarka jest używana przez dwóch różnych użytkowników, posiadających oddzielne konta komputerowe, czynność ta zostanie zapisana pod dwoma wyłącznymi identyfikatorami. Z drugiej strony, jeżeli przeglądarka jest używana przez dwie osoby posiadające to samo konto komputerowe, zapisany zostanie jeden wyłączny identyfikator, nawet jeżeli dwie różne osoby odwiedziły witrynę.

__utma

Śledzenie źródeł ruchu i aktywności

Gdy odwiedzający wejdą na Twoją witrynę po wcześniejszym wyszukiwaniu jej w wyszukiwarce, poprzez bezpośredni link lub reklamę z linkami do Twojej witryny, Google Analytics przechowa typ tej informacji w pliku cookie. Parametry w łańcuchu wartości cookie są poddane analizie składniowej i wysłane do GIF Request (w zmiennej utmcc). Data wygaśnięcia pliku cookie jest ustalona na 6 miesięcy. Ten plik cookie zostaje aktualizowany przy każdej kolejnej wizycie na Twojej witrynie, więc jest używany do określenia aktywności użytkownika w Twojej witrynie

__utmz

Zmienne niestandardowe

Możesz określić własne segmenty do raportowania określonych danych. Podczas korzystanie z metody_setCustomVar() w kodzie śledzenia w celu określenia zmiennych niestandardowych, Google Analytics używa tego pliku cookie do śledzenia tej informacji i sporządzenia raportu. W typowym zastosowaniu można skorzystać z tej metody do klasyfikacji użytkowników Twojej witryny według danych demograficznych (dochody, wiek, preferencje produktów).

___utmv

Optymalizator strony

Można używać Google Analytics wraz z Google Website Optimizer (GWO) - narzędziem, które pomaga określić najskuteczniejszą formę dla Twojej witryny. Gdy skrypt optymalizatora witryny uruchamia się na Twojej stronie, plik cookie _utmx zapisuje się w przeglądarce, a jego wartość jest wysyłana do Google Analytics. Patrz Centrum Wsparcia Optymalizatora Witryn w celu uzyskania dalszych informacji.

___utmx

Po stworzeniu/aktualizacji plików cookie w przeglądarce internetowej, zawarte w nich dane potrzebne do celów raportu są wysyłane do serwerów Analitycs w GIF Request URL poprzez parametr utmcc.

Pliki cookie utworzone przez Google Analytics

Google Analytics tworzy następujące pliki cookie, opisane w poniższej tabeli. Domyślna konfiguracja i używanie Google Analytics tworzy tylko 4 pierwsze pliki cookie z tabeli.

Nazwisko

Opis

Wygasanie

__utma

Ten plik cookie jest zazwyczaj zapisywany w przeglądarce po pierwszej wizycie na Twojej witrynie pochodzącej z przeglądarki internetowej.Jeżeli plik cookie został usunięty przez operatora przeglądarki, a przeglądarka odwiedzi następnie Twoją witrynę, zostanie zapisany nowy plik cookie __utma z innym unikalnym identyfikatorem. Ten plik cookie służy do określenia unikalnych użytkowników na Twojej witrynie i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. Dodatkowo, plik cookie otrzymuje unikalny identyfikator, używany przez Google Analytics dla zapewnienia ważności i dostępności pliku cookie w ramach dodatkowego środka bezpieczeństwa.

2 lata od utworzenia/aktualizacji.

__utmb

Ten plik cookie jest używany do określania i kontynuowania sesji użytkownika na Twojej witrynie. Gdy użytkownik przegląda stronę na Twojej witrynie, kod Google Analytics próbuje aktualizować ten plik cookie. Jeżeli nie znajdzie pliku cookie, zapisuje nowy plik i otwiera nową sesję. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza inną stronę w Twojej witrynie, ten plik cookie jest aktualizowany i wygasa po 30 minutach, kontynuując jedną sesję przez czas odwiedzin użytkownika w 30-minutowych przedziałach czasowych.Ten plik cookie wygasa, gdy użytkownik przebywa na stronie Twojej witryny dłużej niż 30 minut. Można zmienić domyślną długość czasu trwania sesji za pomocą metody _setSessionCookieTimeout().

30 minut od utworzenia/aktualizacji.

__utmc

Ten plik cookie nie jest już używany przez kod śledzący ga.js w celu określenia statusu sesji.

Dawniej ten plik cookie był używany wraz z plikiem cookie __utmb dla określenia potrzeby otworzenia nowej sesji dla użytkownika. Aby zapewnić kompatybilność z witrynami nadal używającymi kod śledzący urchin.js, ten plik cookie będzie nadal zapisywany i wygaśnie po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Jednakże w przypadku usuwania usterek funkcji śledzenia Twojej witryn lub używania kodu śledzącego ga.js, nie należy wiązać obecności tego pliku cookie z nową lub wygasłą sesją.

Nieustawiony.

__utmz

Ten plik cookie przechowuje typ polecenia używany przez użytkownika do wejścia na Twoją witrynę w sposób bezpośredni, poprzez link, wyszukiwanie internetowe lub reklamę lub link w emailu.Służy on obliczaniu ruchu w wyszukiwarce, szacowaniu ruchu z kampanii reklamowej oraz ruchu na stronach Twojej witryny. Ten plik cookie jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony w Twojej witrynie.

6 miesięcy od utworzenia/aktualizacji.

__utmv

Ten plik cookie nie jest obecny przy domyślnych ustawieniach kodu śledzącego. Plik cookie __utmv przekazuje dostarczone informacje metodą _setVar(), używaną podczas tworzenia niestandardowych segmentów. Ten ciąg znaków jest następnie przekazywany do serwerów Analytics w poleceniu GIF URL poprzez parametr utmcc. Ten plik cookie jest zapisywany wyłącznie po dodaniu _setVar() w kodzie śledzącym w Twojej witrynie

2 lata od utworzenia/aktualizacji.

__utmx

Ten plik cookie jest używany przez Optymalizator witryny i tworzony tylko po zainstalowaniu i poprawnym skonfigurowaniu kodu śledzącego optymalizatora dla Twoich stron. Po uruchomieniu skryptu optymalizatora, ten plik cookie przechowuje zmienną, do której przydzielany jest dany użytkownik przy każdym doświadczeniu, tak by zapewnić mu spójny odbiór Twojej witryny. Patrz Centrum Wsparcia Optymalizatora Witryn w celu uzyskania dalszych informacji.

2 lata od utworzenia/aktualizacji.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez Google znajdują się na stronie informacji dotyczących plików cookie.

Inne używane pliki cookie firm trzecich

Odwiedzając naszą stronę możesz zauważyć, iż niektóre pliki cookie zbierają informacje dla innych witryn. Na przykład podczas odwiedzania strony z treściami wideo mogą się uruchomić pliki cookie z YouTube. Nie kontrolujemy ustawień tych plików cookie i zalecamy odwiedzenie stron firm trzecich w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Poniżej znajduje się lista plików cookie firm trzecich, które mogą być obecne na tej stronie oraz linków do szczegółowych informacji na ich temat:

Affiliate Window

Paid on Results

Microsoft

Intella

YouTube

Google Adwords

Clicktale

4Q Survey

 

 

Jak kontrolować lub usuwać pliki cookie?

Jeżeli pliki cookie są zablokowane na Twoim komputerze, wpłynie to na komfort Twoich odwiedzin na naszej stronie. Posiadasz jednak możliwość kontrolowania lub usuwania plików cookies.

Polityka Prywatności

Haier Poland Sp. z o.o. przykłada wiele uwagi ochronie poufności informacji oraz danych osobowych, które zostaną jej przekazane.

Wszystkie informacje zgromadzone przez Haier Poland Sp. z o.o. w profilu użytkownika lub podane w jakiekolwiek innej formie mogą być tylko informacjami dobrowolnie i samodzielnie przekazanymi przez użytkownika. Wszystkie dane osobowe podawane przez użytkownika strony internetowej będą wykorzystywane jedynie w celu prawidłowego świadczenia usług przez Haier Poland Sp. z o.o. Dane osobowe umieszczone w bazie danych użytkowników oraz klientów nie będą udostępniane innym podmiotom.

Administratorem danych osobowych jest:

 Haier Poland Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

 

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzanie głównie w formie automatycznej w celu dostarczenia usług i produktów HAIER zgodnie z oczekiwaniami klienta oraz, jeżeli będzie takie jego życzenie, informowania klienta o wydarzeniach i ofertach dotyczących produktów marki HAIER.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Zakres i treść danych, które zostaną udostępnione przez użytkownika będzie uzależnione od jego decyzji, chyba że podanie określonych danych osobowych będzie wynikało z obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Haier Poland Sp. z o.o.

Dokładność gromadzonych danych osobowych:

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do wysłanych danych osobowych, a także prawo do poprawiania zawartych informacji (prawo realizowane wyłącznie poprzez wysłanie poprawionych danych na adres: biuro@haier.pl).

Każdy użytkownik ma prawo żądania zaniechania przetwarzania podanych przez niego danych osobowych (prawo realizowane poprzez żądanie usunięcia danych osobowych z systemu). Takie żądanie należy wysłać na adres: biuro@haier.pl . Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych osobowych użytkownika z systemu (ewentualnie tych danych w późniejszym czasie zmienionych poprzez edycję).

Niezapowiedziane wiadomości:

 

Haier Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane uzyskali od użytkownika. Pod tym określeniem rozumiemy informacje komercyjne dotyczące naszych produktów i usług.

 

 

 

 

Haier Poland Sp. z o.o.

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronach Haier Poland Sp. z o.o. Jeśli w serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Haier Poland Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponoszą odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

 

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem stron Haier Poland Sp. z o.o. jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek Haier Poland Sp. z o.o.  

 

Jeśli nie życzą sobie Państwo więcej otrzymywać informacji o usługach i promocjach Haier Poland Sp. z o.o. proszę odesłać maila z tematem„rezygnacja z materiałów promocyjnych” na adres: biuro@haier.pl , co będzie równoznaczne z rezygnacją.

 

Zmiany:

Haier Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności, zmian zasobów swojego portalu/stron internetowych, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do naszego portalu/stron internetowych. Rzeczowe zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy portalu/stron internetowych mogą, ale nie muszą być o tym uprzedzeni.

Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych użytkowników oraz osób zainteresowanych naszymi ofertami.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy je kierować na adres biuro@haier.pl