Rejestracja produktu
Zgodnie z “RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Twoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z poniższymi zasadami.
Haier Poland z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa (tel. (22) 295 04 03 / biuro@haier.pl) gromadzi część Twoich danych w celu zarządzania gwarancją produktów Haier.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Haier Poland, której jesteś stroną.
Dane osobowe, które przetwarzamy, dotyczą Twojej tożsamości i Twoich danych kontaktowych, informacji o zakupionych produktach oraz informacji o Twoim zgłoszeniu gwarancyjnym.
Dane te są przekazywane do naszych wewnętrznych serwisów (posprzedażnych) oraz do naszej Spółki dominującej w Chinach. Przekazywanie danych do Chin jest ściśle regulowane przez podpisanie pomiędzy Haier Poland a naszą Spółką dominującą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
Przechowujemy te dane przez maksymalny okres pięciu lat od ostatniego kontaktu z naszą firmą.
Zgodnie z artykułami od 16 do 21 RODO i w ściśle określonych przez nie warunkach, masz prawo do wniesienia sprzeciwu i do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia Twoich danych.
Swoich praw możesz dochodzić pisząc drogą pocztową na adres naszego biura lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@haier.pl. Do zgłoszenia musi zostać dołączona kopia dokumentu tożsamości.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) (https://uodo.gov.pl/).

Dane kontaktowe

* Imię

* Nazwisko

* Płeć
* Data urodzenia

* Miejsce zamieszkania
  • Polska
* E-Mail

Informacje o produkcie

* Nazwa produktu

*Model

* Numer seryjny

* Data zakupu

* Nazwa sprzedawcy