Serwis online
Strona główna Serwis i wsparcie Rejestracja zgłoszenia serwisowego
Zgodnie z “RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Twoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z poniższymi zasadami.
Haier Poland z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa (tel. (22) 295 04 03 / biuro@haier.pl) gromadzi Twoje dane w celu zarządzania Twoimi zgłoszeniami związanymi z naprawą produktów Haier; zarządzania potencjalnymi trudnościami związanymi z korzystaniem z produktów i, w bardziej ogólnym ujęciu, zarządzania wszelkimi żądaniami dotyczącymi usług posprzedażnych.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Haier Poland, której jesteś stroną. Dane osobowe, które przetwarzamy, dotyczą Twojej tożsamości i Twoich danych kontaktowych, informacji o zakupionych produktach, informacji o Twoich zgłoszeniach posprzedażnych, jak również, w stosownych wypadkach, Twoich danych bankowych.
Dane te są przekazywane do naszych wewnętrznych serwisów (posprzedażnych, finansów, logistyki), do naszej Spółki dominującej w Chinach, jak również do naszych partnerów świadczących usługi posprzedażne (Call Center, firmy naprawcze, firmy transportowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy informatyczne). Przekazywanie danych do Chin jest ściśle regulowane przez podpisanie pomiędzy Haier Poland a naszą Spółką dominującą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
Dane są przechowywane maksymalnie przez okres dziesięciu lat, czyli niezbędny dla ewentualnego postępowania sądowego, z wyjątkiem danych bankowych, które usuwamy sześć miesięcy po dokonaniu ostatniej płatności na Twoje konto lub ostatniej płatności wykonanej przez Ciebie.
Zgodnie z artykułami od 16 do 21 RODO i w ściśle określonych przez nie warunkach, masz prawo do wniesienia sprzeciwu i do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia Twoich danych.
Swoich uprawnień możesz dochodzić pisząc drogą pocztową na adres naszego biura lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@haier.pl. Do zgłoszenia musi zostać dołączona kopia dokumentu tożsamości.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) (https://uodo.gov.pl/).

Informacje o produkcie

Numer seryjny

* Kategoria produktu
*Model produktu

* Data zakupu

Informacje serwisowe

Preferowany termin wizyty
Preferowana godzina wizyty
  • 10:00-12:00
    • 10:00-12:00
    • 12:00-14:00
    • 14:00-16:00
    • 16:00-18:00

"Uwaga: preferowany termin wizyty jest jedynie wskazówką i może ulec zmianie ze względu na czas przetwarzania formularza."

* Rodzaj zgłoszenia

1000 znaków maksymalnie

Dane kontaktowe

* Imię

* Nazwisko

Tel komórkowy

Telefon

* Email

*Lokalizacja
  • Polska

* Dokładny adres
Elektroniczna ankieta
Rozwiązywanie problemów

Nie chcesz wypełniać formularza zgłoszeniowego? Sprawdź, czy możesz samodzielnie rozwiązać problem!