Aktualności i Prasa
Strona główna Aktualności i Prasa REGULAMIN PROMOCJI „12 lat gwarancji ”
REGULAMIN PROMOCJI „12 lat gwarancji ”
04-02 2013

   REGULAMIN PROMOCJI „12 lat gwarancji ”

     

   § 1

    Organizatorem Promocji o nazwie „12 LAT GWARANCJI” zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją”, jest firma Haier Poland Sp. z o.o. z oddziałem w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 137692, kapitał zakładowy w wysokości 112.000 zł, NIP 525-21-88-939, REGON: 016442406, zwana w dalszej części tego regulaminu „Organizatorem”

   § 2

    Promocja trwa od  01.04.2013 do 31.12.2013

   § 3

    Promocja jest organizowana w wybranych sklepach AGD, posiadających w swojej ofercie produkty wymienione w § 4 Regulaminu i wprowadzone na rynek polski przez firmę Haier Poland Sp. z o.o.

   § 4

    Promocja obejmuje następujące modele chłodziarko-zamrażarek,  winiarek, zamrażarek skrzyniowych:

     

     


 •                             AFL631CWE •                             HRF628AF6 •                             BD-103GAA


                     


 •                             AFL631CSE


                     


 •                             HB22FWRSSAA


                     


 •                             BD-143GAA •                             AFD631GW •                             A2FE735CXJ •                             BD-203GAA •                             AFD631GR •                             C2FE836CXJ •                             BD-379GAA •                             AFD631GB •                             CFE633CSE/CWE •                             BD-259GAA •                             AFD626TGW •                             C2FE637CXJ •                             BD-319GAA •                             AFD626TGR •                             AFD634CX •                             BD-429GAA •                             AFD626TGB •                             JC-110GD •                             BD-221SAA •                             AFD626TF •                             JC-160GD •                             BD-321SAA •                             HRF-663CJW •                             JC-160GDD •                             CFE629CSE •                             HRF-663CJB •                             JC-298G •                             HRF-628IX7 •                             HRF-663CJR •                             JC-398G •                             AFL631CS/I


 •                             CFE629CWE


 •                             CFL633CS


     

   § 5

    Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Klientem”, które spełniają wszystkie poniższe warunki:


 1.             Zakupią jeden z modeli  wskazanych  w § 4 Regulaminu w okresie obowiązywania niniejszej Promocji w terminie określonym w § 2 Regulaminu;


 2.             Posiadają dowód zakupu (faktura, paragon lub rachunek) wystawiony w okresie obowiązywania niniejszej Promocji. Dokument potwierdzający zakup powinien być przechowywany przez  Klienta przez cały okres obowiązywania wydłużonej gwarancji zgodnie z § 9 Regulaminu, tak aby był czytelny do wglądu w przypadku zgłoszenia naprawy przez Klienta;


 3.             Mieszkają lub posiadają działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


 4.             Posiadają ważną kartę gwarancyjną, z uzupełnioną datą zakupu, pieczątką i podpisem sprzedawcy, wpisanym modelem i numerem seryjnym produktu. Karta gwarancyjna powinna być przechowywana przez  Klienta przez cały okres obowiązywania wydłużonej gwarancji zgodnie z § 9 Regulaminu;


 5.             Uczestnikiem Promocji staje się osoba lub podmiot gospodarczy, który spełni wszystkie warunki określone w § 5 niniejszego Regulaminu.

   § 6

    Szczegóły Promocji będą dostępne w wybranych punktach sprzedaży oraz na stronie www.haier.com oraz www.haier.com/pl/

     

   § 7

    Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za skutki braku spełnienia wymogów, o których mowa w § 5 Regulaminu wynikające z przyczyn od niego niezależnych. Dokumenty wymienione w § 5 pkt. 2 i 4 Regulaminu  zawierające nieczytelne, niepełne bądź nieprawdziwe dane uważa się za nieważne, a zatem nieuprawniające do uczestnictwa Klienta w Promocji.

   § 8

    Każdy Uczestnik uprawniony jest do otrzymania w Promocji tylu nagród, ile nabędzie w trakcie jej trwania urządzeń promocyjnych marki Haier opisanych w § 4 Regulaminu pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

   § 9

    Nagrodą w Promocji jest przedłużenie dwuletniego okresu gwarancji o 10 ( dziesięć ) dodatkowych  lat gwarancji na sprężarkę. Nagroda przyznawana jest automatycznie w momencie zakupu sprzętu marki Haier, modelu wymienionego w § 4 Regulaminu.

   § 10

    Gwarancja na sprężarkę różni się od udzielanej przez Organizatora standardowej i pełnej,  dwuletniej gwarancji, której warunki opisane są m.in. w karcie gwarancyjnej i dołączonej do sprzętu marki Haier. Promocja, o której mowa w § 9 Regulaminu, dotyczy jednego podzespołu jakim jest sprężarka. Oznacza to, iż jeżeli technik z autoryzowanej stacji technicznej stwierdzi po zgłoszeniu Klienta, że uszkodzona jest właśnie sprężarka, zostanie ona wymieniona, a Klient nie ponosi kosztów związanych z jej wymianą wraz z materiałami eksploatacyjnymi ( filtry, czynnik chłodniczy ) . Dojazd technika i robocizna nie są objęte Promocją i oznacza to, że Klient będzie musiał pokryć koszty dojazdu i robocizny technika. Wysokość opłat związanych z ewentualnym dojazdem do Klienta jak i robocizną technika z autoryzowanego serwisu Haier, Klient będzie mógł uzyskać zamawiając usługę serwisową bezpośrednio u Organizatora, dzwoniąc na numer infolinii dostępny na stronie www.haier.comwww.haier.com/pl/ lub dzwoniąc bezpośrednio do autoryzowanej stacji serwisowej.

   § 11

    Wszystkie modele wymienione w § 4 Regulaminu i wprowadzone do obrotu na rynek polski przez Organizatora są ewidencjonowane, a każdy produkt posiada unikalny numer seryjny składający się z 20 znaków. Przykłady lokalizacji tabliczki znamionowej z numerem seryjnym znajdują się na końcu niniejszego Regulaminu. Tym samym baza produktów objętych Promocją jest przechowywana u Organizatora w formie elektronicznej. Klient - chcąc skorzystać z gwarancji na sprężarkę w ramach Promocji - będzie poproszony przy zgłoszeniu naprawy o podanie numeru seryjnego zakupionego sprzętu. Jeżeli numer seryjny będzie znajdował się w bazie Organizatora oraz wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu zostaną spełnione przez Klienta, Klient będzie uprawniony do skorzystania z przedłużonej gwarancji w ramach Promocji.

     

   § 12

    Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Haier Poland Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa  i będą rozpatrywane możliwie w jak najkrótszym termienie, nie dłuższym niż dwa tygdnie od daty ich otrzymania przez Organizatora.

     

   § 13

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

     

     

     

     

   

     

   

     

   

     

     

   

     

     

     

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center