คุณสมบัติที่สำคัญ
  • Clean Air
  • Comfortable Sleep
  • Left & Right Airflow
  • 24 hours timer
  • Wide-angle airflow
  • Auto-swing
  • Auto restart
  • 3 minutes protection