Haier Info - Serwis i wsparcie
Home Haier Info - Serwis i wsparcie Warunki gwarancji i promocji

GWARANCJA DLA URZĄDZEŃ AGD FIRMY HAIER

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową ( ustawa z dn. 27.02.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176 )

 

KARTA GWARANCYJNA

Ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

OKRES GWARANCJI

Haier udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży sprzętu.

 

W celu zgłoszenia problemów technicznych lub awarii sprzętu należy skontaktować się z infolinią Haier - 0 801 081 314 lub 22 585 1111

( koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora )

 

UWAGA

Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym. Poprawnie wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać następujące informacje wpisane w odpowiednie pola: model, numer seryjny, datę zakupu, pieczątkę oraz podpis sprzedawcy.

 

1 - ZASADY OGÓLNE

Czas trwania: Firma Haier Poland Sp. z o.o.  ( zwana dalej „Haier“ )  zgodnie z poniższymi warunkami udziela klientom gwarancji na następujące urządzenia: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz  blendery. Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu.

Zasięg terytorialny: Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Haier Poland Sp. z o.o. na terytorium POLSKI.

Ważność: Paragon lub faktura  to jedyne dokumenty, które upoważniają do korzystania z praw przysługujących w ramach niniejszej gwarancji i powinny być okazane wraz z prawidłowo wypełnionym oryginałem karty gwarancyjnej Haier. Powyższe dokumenty powinny być przygotowane i okazane podczas zamawiania usługi serwisowej oraz/lub  podczas wizyty technika z autoryzowanej stacji serwisowej - w przypadku naprawy na miejscu u klienta oraz /lub  dołączone do uszkodzonego sprzętu  - w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy przewozowej do autoryzowanej stacji serwisowej.  Firma HAIER zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zobowiązań określonych w niniejszej gwarancji, jeśli informacje lub dane na dokumencie zakupu oraz/lub karcie gwarancyjnej zostały zmienione lub wykreślone po zakupie przez klienta lub brak ich w momencie wzywania serwisu.

 

2 - OGRANICZENIA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy,  wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,
 • czynności, które należy wykonywać przy pomocy drabiny samochodowej, rusztowania lub innych systemów podnośnikowych, których koszty nie wchodzą w zakres odpowiedzialności firmy Haier,
 • części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, pokręteł,
 • naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,
 • naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,
 • uszkodzeń mechanicznych ( rysy, wgniecenia, pęknięcia, odbarwienia itp. ),
 • odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież,  szkody spowodowane utratą informacji zapamiętanych przez klienta w jakiejkolwiek formie,
 • Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki,  piloty itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,
 • Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.
 • Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

 

 

3 - WARUNKI ORAZ PROCEDURA AKTYWACJI USŁUGI SERWISOWEJ ( bez kuchenek mikrofalowych, piekarników, czajników,  tosterów,  wyciskarek do cytrusów,  blenderów  ) Urządzenia AGD marki Haier, za wyjątkiem kuchenek mikrofalowych, piekarników, czajników,  tosterów, wyciskarek do cytrusów, blenderów  są objęte gwarancją domową.

Klient posiadający jedno z następujących urządzeń, w którym pojawił się problem techniczny lub usterka (za wyjątkiem nowych urządzeń, które okazały się uszkodzone w momencie zdjęcia opakowania - patrz punkt 5), może aktywować usługę serwisową dzwoniąc na jeden z numerów telefonu: 0 801 081 314; 22 585 1111 lub poprzez stronę internetową http://www.haier.pl ( zakładka „Serwis i wsparcie” / „Zgłoszenie naprawy” )

 

Pracownik infolinii poprosi Państwa o podanie modelu sprzętu, jego numeru fabrycznego oraz daty zakupu. Należy przygotować powyższe informacje przed kontaktem z infolinią. Po aktywacji usługi serwisowej technik z autoryzowanej stacji serwisowej uda się do klienta, aby przeprowadzić naprawę. W sytuacji, kiedy ewentualna naprawa na miejscu będzie niemożliwa, serwis zajmie się organizacją transportu uszkodzonego urządzenia od klienta oraz jego zwrotu po naprawie z wykorzystaniem własnych zasobów lub kuriera zamówionego przez firmę Haier. W przypadku transportu kurierskiego -  uszkodzony sprzęt należy odpowiednio zapakować używając oryginalnych zabezpieczeń w formie styropianu i kartonu, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas przewozu. W przypadku niewystarczającego zabezpieczenia odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie ponosi klient.

Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez autoryzowane stacje serwisowe w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy, wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Jeśli usterki nie da się usunąć, Haier może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe, w przeciwnym wypadku urządzenie zostanie naprawione, a uszkodzone części zostaną wymienione. W razie wymiany zaoferowane urządzenie lub części mogą być identyczne lub posiadać zbliżone parametry, wg decyzji gwaranta.

W przypadku, kiedy nie będzie możliwości zastosowania wyżej opisanych rozwiązań, autoryzowana stacja serwisowa, w porozumieniu z Haier, wystawi oświadczenie serwisowe, z którym klient powinien udać się do sprzedawcy, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja co do sposobu zakończenia reklamacji.

Serwis jest bezpłatny dla klienta, jeśli urządzenie rzeczywiście będzie wadliwe.

Jeśli okaże się, że urządzenie nie jest wadliwe, klient może zostać obciążony przez autoryzowaną stację serwisową kosztami robocizny, dojazdu do klienta oraz ewentualnego transportu urządzenia.

 

4 - WARUNKI ORAZ PROCEDURA AKTYWACJI USŁUGI SERWISOWEJ ( KUCHENKI MIKROFALOWE, PIEKARNIKI, CZAJNIKI, TOSTERY, WYCISKARKI DO CYTRUSÓW,  BLENDERY )

Kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów, blendery  nie są objęte gwarancją domową. Oznacza to, że urządzenie w którym pojawił się problem techniczny lub usterka ( za wyjątkiem nowych urządzeń, które okazały się uszkodzone w momencie zdjęcia opakowania - patrz punkt 5), klient powinien dostarczyć do autoryzowanej stacji serwisowej. Reklamowany sprzęt powinien odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym przyjętym w obrocie.

 

5 - NOWE URZĄDZENIA, KTÓRE OKAZAŁY SIĘ USZKODZONE W MOMENCIE ZDJĘCIA OPAKOWANIA

Jeśli klient po zdjęciu po raz pierwszy oryginalnego opakowania z nowego urządzenia HAIER  stwierdzi, że zostało ono uszkodzone, nie powinien go instalować (patrz ograniczenia w punkcie 2), ani też odsyłać lub odnosić do naprawy w serwisie technicznym. W takim przypadku klient końcowy powinien zwrócić się do sprzedawcy, który w porozumieniu z firmą HAIER i odpowiednio do danej sytuacji, przedstawi klientowi najlepsze rozwiązanie.

 

 

GWARANCJA DLA TELEWIZORÓW FIRMY HAIER ( LCD – LCD LED – PLAZMA )

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową ( ustawa z dn. 27.02.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176 ).

OKRES GWARANCJI

Haier udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży sprzętu.

TELEWIZOR ( LCD – LCD LED – PLAZMA )

 

W celu zgłoszenia problemów technicznych lub awarii sprzętu należy skontaktować się z infolinią Haier - 0 801 081 314 lub 22 585 1111

( koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora )

 

UWAGA

Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym. Poprawnie wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać następujące informacje wpisane w odpowiednie pola: model, numer seryjny, datę zakupu, pieczątkę oraz podpis sprzedawcy.

 

1 - ZASADY OGÓLNE

Czas trwania: Firma HAIER Poland Sp. z o.o. ( zwana dalej „HAIER“ ) zgodnie z poniższymi warunkami udziela klientom gwarancji na telewizory ( LCD – LCD LED – PLAZMA ). Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu.

Zasięg terytorialny: Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę HAIER Poland Sp. z o.o. na terytorium Polski.

Ważność: Paragon lub faktura to jedyne dokumenty, które upoważniają do korzystania z praw przysługujących w ramach niniejszej gwarancji i powinny być okazane wraz z prawidłowo wypełnionym oryginałem karty gwarancyjnej. Powyższe dokumenty powinny być przygotowane i okazane podczas zamawiania usługi serwisowej oraz/lub podczas wizyty technika z autoryzowanej stacji serwisowej - w przypadku naprawy na miejscu u klienta oraz /lub dołączone do uszkodzonego sprzętu - w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy przewozowej do autoryzowanej stacji serwisowej. Firma HAIER zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zobowiązań określonych w niniejszej gwarancji, jeśli informacje lub dane na dokumencie zakupu oraz/lub karcie gwarancyjnej zostały zmienione lub wykreślone po zakupie przez klienta lub brak ich w momencie wzywania serwisu.

 

2 - OGRANICZENIA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania. Usługi w/w są płatne przez Klienta,
 • naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzeni e,
 • naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenie,
 • uszkodzeń mechanicznych ( rysy, wgniecenia, pęknięcia, odbarwienia itp. ),
 • odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikające z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, szkody spowodowane utratą informacji zapamiętanych przez klienta w jakiejkolwiek formie,
 • naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu w związku z telewizorami LCD, LCD LED oraz/lub PLAZMOWYMI, w których ujawniły się wadliwe piksele lub subpiksele - zgodnie z normą ISO 13406-2 kl II,
 • naprawy, wymiany lub zwrot ceny za panele LCD oraz/lub PLAZMOWE z wypalonym ekranem powstałym na wskutek zbyt długiego wyświetlania statycznego obrazu,
 • Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: kable czy pilot, w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego.
 • Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

 

 

3 - WARUNKI ORAZ PROCEDURA AKTYWACJI USŁUGI SERWISOWEJ

Klient posiadający jedno z następujących urządzeń ( Telewizor LCD – LCD LED – PLAZMA), w którym pojawił się problem techniczny lub usterka ( za wyjątkiem nowych urządzeń, które okazały się uszkodzone w momencie zdjęcia opakowania - patrz punkt 4), może aktywować usługę serwisową, dzwoniąc na numer telefonu 0 801 081 314 lub 22 585 1111. Pracownik infolinii poprosi Państwa o podanie modelu sprzętu, jego numeru fabrycznego oraz daty zakupu. Należy przygotować powyższe informacje przed kontaktem z infolinią. Wykwalifikowany pracownik oceni, jakie rozwiązanie przyjąć w zależności od rodzaju usterki urządzenia. W przypadku konieczności transportu kurierskiego - uszkodzony sprzęt należy odpowiednio zapakować używając oryginalnych zabezpieczeń w formie styropianu i kartonu, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas przewozu. W przypadku niewystarczającego zabezpieczenia odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie ponosi klient.

Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez autoryzowane stacje serwisowe w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy, wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Jeśli usterki nie da się usunąć, Haier może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe, w przeciwnym wypadku urządzenie zostanie naprawione, a uszkodzone części zostaną wymienione. W razie wymiany zaoferowane urządzenie lub części mogą być identyczne lub posiadać zbliżone parametry, wg decyzji gwaranta.

W przypadku, kiedy nie będzie możliwości zastosowania wyżej opisanych rozwiązań, autoryzowana stacja serwisowa, w porozumieniu z Haier, wystawi oświadczenie serwisowe, z którym klient powinien udać się do sprzedawcy, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja co do sposobu zakończenia reklamacji.

Serwis jest bezpłatny dla klienta, jeśli urządzenie rzeczywiście będzie wadliwe.

Jeśli okaże się, że urządzenie nie jest wadliwe, klient może zostać obciążony przez autoryzowaną stację serwisową kosztami robocizny, dojazdu do domu klienta oraz ewentualnego transportu urządzenia.

 

4 - NOWE URZĄDZENIA, KTÓRE OKAZAŁY SIĘ USZKODZONE W MOMENCIE ZDJĘCIA OPAKOWANIA

Jeśli klient po zdjęciu po raz pierwszy oryginalnego opakowania z nowego urządzenia HAIER stwierdzi, że zostało ono uszkodzone, nie powinien go instalować (patrz ograniczenia w punkcie 2), ani też odsyłać lub odnosić do naprawy w serwisie technicznym. W takim przypadku klient końcowy powinien zwrócić się do sprzedawcy, który w porozumieniu z firmą HAIER i odpowiednio do danej sytuacji, przedstawi klientowi najlepsze rozwiązanie.

 

 

KARTA GWARANCYJNA HAIER DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

WAŻNE

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową ( ustawa z dn. 27.02.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176 )

Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę HAIER Poland Sp. z o.o. na terytorium Polski.

Klient proszony jest on zapoznanie się z niniejszymi warunkami gwarancji, aby w pełni zrozumieć spoczywające na nim prawa i obowiązki.

Termin „Urządzenie mobilne” oznaczają produkt HAIER

Termin „Klient” oznacza osobę fizyczną lub podmiot o których mowa w niniejszej gwarancji.

 

OKRES GWARANCJI 24 MIESIĄCE

Urządzenie mobilne

 

Firma HAIER Poland Sp. z o.o. ( zwana dalej „HAIER“ ) zgodnie z poniższymi warunkami udziela klientom gwarancji na urządzenie mobilne. Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące na urządzenie mobilne, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesorii ( takich jak kable, słuchawki, ładowarka ), które objęte są gwarancją  6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu.

 

Należy uważnie zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami i instrukcjami przed rozpoczęciem używania produktu

 

Paragon lub faktura to jedyne dokumenty, które upoważniają do korzystania z praw przysługujących w ramach niniejszej gwarancji i powinny być okazane wraz z prawidłowo wypełnionym oryginałem karty gwarancyjnej. Powyższe dokumenty powinny być przygotowane i okazane podczas zgłoszenia problemów ze sprzętem u sprzedawcy lub w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy przewozowej do autoryzowanej stacji serwisowej. Firma HAIER zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zobowiązań określonych w niniejszej gwarancji, jeśli informacje lub dane na dokumencie zakupu oraz/lub karcie gwarancyjnej zostały zmienione lub wykreślone po zakupie przez klienta lub brak ich w momencie zgłoszenia.

 

Ograniczenia

Gwarancją objęte są wyłączanie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu. Zainstalowane oprogramowanie, system operacyjny, jak również aplikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. Producenci, dostawcy lub wydawcy oprogramowania innego niż HAIER mogą udzielać własnych gwarancji dla klienta.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

 • materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, sprawdzenie działania. Usługi w/w są płatne przez Klienta,
 • naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, zalania,  przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenie,
 • naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenie,
 • naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń posiadających uszkodzenia mechaniczne ( rysy, wgniecenia, pęknięcia, odbarwienia itp. ),
 • Haier zaleca dokonywanie okresowych kopii zapasowych danych zapisanych w urządzeniu , w celu ochrony zawartości i jako środek ostrożności przeciw wadom operacyjnym lub oprogramowania. Przed oddaniem wadliwego urządzenia do sprzedawcy lub punktu serwisowego Klient zobowiązany jest do zrobienia kopii zapasowej zapisanych danych w urządzeniu, na zewnętrznym i niezależnym nośniku danych, do usunięcia wszelkich danych i informacji prywatnych, które klient chce chronić oraz do usunięcia wszelkich haseł ograniczających dostęp do urządzenia.

ZAPISANA ZAWARTOŚĆ URZĄDZENIA MOŻE ZOSTAĆ USUNIĘTA LUB ZFORMATOWANA PODCZAS POBYTU URZĄDZENIA W SERWISIE HAIER. W POWYŻSZYM PRZYPADKU HAIER I JEGO PRACOWNICY ANI PRACOWNICY SERWISU NIE ODPOWIADAJĄ ZA UTRATĘ DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKAJĄCE Z UTRATY LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZENIA, SZKODY SPOWODOWANE UTRATĄ INFORMACJI ZAPAMIĘTANYCH PRZEZ KLIENTA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE.

 

Po naprawie gwarancyjnej, to samo urządzenie Haier lub wymieniony, nowy produkt zostanie zwrócony klientowi z oryginalną konfiguracją, taką samą jak przy zakupie, z wyjątkiem aktualizacji. Klient będzie proszony o ponowne zainstalowanie oprogramowania, danych i haseł. Odzyskiwanie danych jak i ponowna instalacja programów czy aplikacji nie jest objęta niniejszą gwarancją.

 • Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: ładowarka, kable czy  słuchawki, w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,
 • Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych, stwierdzonych śladów korozji lub utlenienia. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem,
 • Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku uszkodzeń spowodowanych użyciem i/ lub podłączeniem nie oryginalnych akcesorii, takich jak baterie, ładowarki.

 

WARUNKI ORAZ PROCEDURA AKTYWACJI USŁUGI SERWISOWEJ

W celu zgłoszenia problemów technicznych lub awarii sprzętu należy skontaktować się ze sprzedawcą. W porozumieniu z firmą Haier sprzedawca zaproponuje najlepsze rozwiązanie w celu usunięcia awarii lub problemu technicznego. Klient zobowiązany jest do przekazania sprzętu wraz z kompletem akcesorii.

Więcej informacji na temat serwisu można uzyskać pod numerem infolinii Haier:

0801 081 314 lub 22 585 1111

 

W przypadku konieczności transportu kurierskiego -  uszkodzony sprzęt należy odpowiednio zapakować używając oryginalnych zabezpieczeń i opakowania fabrycznego, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas przewozu. W przypadku niewystarczającego zabezpieczenia odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie ponosi klient.

Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez autoryzowane stacje serwisowe w możliwie  najkrótszym  terminie.

Jeśli usterki nie da się usunąć, Haier może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe, w przeciwnym wypadku urządzenie zostanie naprawione, a uszkodzone części zostaną wymienione. W razie wymiany zaoferowane urządzenie lub części mogą być identyczne lub posiadać zbliżone parametry, wg decyzji gwaranta.

W przypadku, kiedy nie będzie możliwości zastosowania wyżej opisanych rozwiązań, autoryzowana stacja serwisowa, w porozumieniu z Haier, wystawi oświadczenie serwisowe, z którym klient powinien udać się do sprzedawcy, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja co do sposobu zakończenia reklamacji.

Serwis jest bezpłatny dla klienta, jeśli urządzenie rzeczywiście będzie wadliwe.

Jeśli okaże się, że urządzenie nie jest wadliwe, klient może zostać obciążony przez autoryzowaną stację serwisową kosztami robocizny oraz ewentualnego transportu urządzenia.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „12 lat gwarancji ”

 

§ 1

 

Organizatorem Promocji o nazwie „12 LAT GWARANCJI” zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją”, jest firma Haier Poland Sp. z o.o. z oddziałem w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 137692, kapitał zakładowy w wysokości 112.000 zł, NIP 525-21-88-939, REGON: 016442406, zwana w dalszej części tego regulaminu „Organizatorem”

 

§ 2

 

Promocja trwa od  01.04.2013 do 31.12.2013

 

§ 3

 

Promocja jest organizowana w wybranych sklepach AGD, posiadających w swojej ofercie produkty wymienione w § 4 Regulaminu i wprowadzone na rynek polski przez firmę Haier Poland Sp. z o.o.

 

§ 4

 

Promocja obejmuje następujące modele chłodziarko-zamrażarek,  winiarek, zamrażarek skrzyniowych:

 

 

 • AFL631CWE
 • HRF628AF6
 • BD-103GAA

 

 • AFL631CSE

 

 • HB22FWRSSAA

 

 • BD-143GAA
 • AFD631GW
 • A2FE735CXJ
 • BD-203GAA
 • AFD631GR
 • C2FE836CXJ
 • BD-379GAA
 • AFD631GB
 • CFE633CSE/CWE
 • BD-259GAA
 • AFD626TGW
 • C2FE637CXJ
 • BD-319GAA
 • AFD626TGR
 • AFD634CX
 • BD-429GAA
 • AFD626TGB
 • JC-110GD
 • BD-221SAA
 • AFD626TF
 • JC-160GD
 • BD-321SAA
 • HRF-663CJW
 • JC-160GDD
 • CFE629CSE
 • HRF-663CJB
 • JC-298G
 • HRF-628IX7
 • HRF-663CJR
 • JC-398G
 • AFL631CS/I
 • CFE629CWE
 • CFL633CS

 

§ 5

 

Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Klientem”, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 1. Zakupią jeden z modeli  wskazanych  w § 4 Regulaminu w okresie obowiązywania niniejszej Promocji w terminie określonym w § 2 Regulaminu;
 2. Posiadają dowód zakupu (faktura, paragon lub rachunek) wystawiony w okresie obowiązywania niniejszej Promocji. Dokument potwierdzający zakup powinien być przechowywany przez  Klienta przez cały okres obowiązywania wydłużonej gwarancji zgodnie z § 9 Regulaminu, tak aby był czytelny do wglądu w przypadku zgłoszenia naprawy przez Klienta;
 3. Mieszkają lub posiadają działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Posiadają ważną kartę gwarancyjną, z uzupełnioną datą zakupu, pieczątką i podpisem sprzedawcy, wpisanym modelem i numerem seryjnym produktu. Karta gwarancyjna powinna być przechowywana przez  Klienta przez cały okres obowiązywania wydłużonej gwarancji zgodnie z § 9 Regulaminu;
 5. Uczestnikiem Promocji staje się osoba lub podmiot gospodarczy, który spełni wszystkie warunki określone w § 5 niniejszego Regulaminu.

 

§ 6

 

Szczegóły Promocji będą dostępne w wybranych punktach sprzedaży oraz na stronie www.haier.com oraz www.haier.pl

 

§ 7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za skutki braku spełnienia wymogów, o których mowa w § 5 Regulaminu wynikające z przyczyn od niego niezależnych. Dokumenty wymienione w § 5 pkt. 2 i 4 Regulaminu  zawierające nieczytelne, niepełne bądź nieprawdziwe dane uważa się za nieważne, a zatem nieuprawniające do uczestnictwa Klienta w Promocji.

§ 8

 

Każdy Uczestnik uprawniony jest do otrzymania w Promocji tylu nagród, ile nabędzie w trakcie jej trwania urządzeń promocyjnych marki Haier opisanych w § 4 Regulaminu pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 9

Nagrodą w Promocji jest przedłużenie dwuletniego okresu gwarancji o 10 ( dziesięć ) dodatkowych  lat gwarancji na sprężarkę. Nagroda przyznawana jest automatycznie w momencie zakupu sprzętu marki Haier, modelu wymienionego w § 4 Regulaminu.

§ 10

Gwarancja na sprężarkę różni się od udzielanej przez Organizatora standardowej i pełnej,  dwuletniej gwarancji, której warunki opisane są m.in. w karcie gwarancyjnej i dołączonej do sprzętu marki Haier. Promocja, o której mowa w § 9 Regulaminu, dotyczy jednego podzespołu jakim jest sprężarka. Oznacza to, iż jeżeli technik z autoryzowanej stacji technicznej stwierdzi po zgłoszeniu Klienta, że uszkodzona jest właśnie sprężarka, zostanie ona wymieniona, a Klient nie ponosi kosztów z nią związanych. Dojazd technika i robocizna nie są objęte Promocją i oznacza to, że Klient będzie musiał pokryć koszty dojazdu i robocizny technika. Wysokość opłat związanych z ewentualnym dojazdem do Klienta jak i robocizną technika z autoryzowanego serwisu Haier, Klient będzie mógł uzyskać zamawiając usługę serwisową bezpośrednio u Organizatora, dzwoniąc na numer infolinii dostępny na stronie www.haier.comwww.haier.pl lub dzwoniąc bezpośrednio do autoryzowanej stacji serwisowej.

§ 11

Wszystkie modele wymienione w § 4 Regulaminu i wprowadzone do obrotu na rynek polski przez Organizatora są ewidencjonowane, a każdy produkt posiada unikalny numer seryjny składający się z 20 znaków. Przykłady lokalizacji tabliczki znamionowej z numerem seryjnym znajdują się na końcu niniejszego Regulaminu. Tym samym baza produktów objętych Promocją jest przechowywana u Organizatora w formie elektronicznej. Klient - chcąc skorzystać z gwarancji na sprężarkę w ramach Promocji - będzie poproszony przy zgłoszeniu naprawy o podanie numeru seryjnego zakupionego sprzętu. Jeżeli numer seryjny będzie znajdował się w bazie Organizatora oraz wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu zostaną spełnione przez Klienta, Klient będzie uprawniony do skorzystania z przedłużonej gwarancji w ramach Promocji.

 

 

§ 12

Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Haier Poland Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa  i będą rozpatrywane możliwie w jak najkrótszym termienie, nie dłuższym niż dwa tygdnie od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

§ 13

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center