Voorwaarden Garantie
Startpagina Garantie Voorwaarden Garantie

Standaard naverkoop procedure , België , Nederland BE LANGUAGE


Klantendienst procedure als aanvullende diensten kunnen vervangen en of bijgewerkt worden door HAIER


Om een dienst na te vragen op uw Haier product , gelieve ons per telefoon te contacteren op het volgende ;

België:      +32 2 808 41 32

Nederland:      +31 70 89 12 567

Om een dienst te verzoeken kan u deze altijd na vragen via internet op het volgende adres ; 

www.haier.com/be/service_en_ondersteuning/repairs/


Wisselstukken en toebehoren :
Indien u wisselstukken of toebehoren nodig heeft , kan u deze terugvinden op onze online webshop ; www.haierspares.eu


GARANTIEBEWIJS

Deze  garantie is bedoeld als aanvulling op en niet ter vervanging van alle  wettelijke rechten van de koper (klant), en verandert in het bijzonder  niets aan de rechten van de klanten krachtens de plaatselijke wetten ter  uitvoering van de Europese Richtlijn 1999/44/EG.


1 - ALGEMENE REGELS

HAIER  Europe Trading S.R.L. (hierna HAIER EUROPE genoemd) biedt zijn klanten  onder de volgende voorwaarden een garantie aan op de elektrische  huishoudapparaten voor een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de  datum waarop het product gekocht en/of geleverd werd.  Deze  garantie geldt enkel voor de vervanging of reparatie onder garantie op  het Belgische en Nederlandse grondgebied, en heeft enkel betrekking op  de producten van het merk HAIER die door HAIER EUROPE verkocht worden op  het Belgische en Nederlandse grondgebied.  De factuur, de  kassabon en/of het aankoopbewijs en/of het transportdocument dat de  levering van het product aan de klant bevestigt zijn de enige documenten  die recht geven op de diensten die aangeboden worden krachtens deze  garantie. Ze moeten voorgelegd worden bij de aanvraag tot ondersteuning,  samen met het ingevulde originele garantiebewijs van HAIER EUROPE.  HAIER EUROPE behoudt zich het recht voor om te weigeren zijn  verplichtingen in verband met deze garantie na te komen, indien de  informatie of gegevens vermeld op de aankoop- en/of leveringsdocumenten  van het product na de aankoop door de klant gewijzigd of geschrapt  werden of wanneer op het moment van de aanvraag tot interventie gemeld  wordt dat deze documenten verdwenen zijn.


2 - BEPERKINGEN

In  de onderstaande gevallen kan de garantie niet toegepast worden. De  service- of verplaatsingskosten van de erkende technische dienst kunnen  dan gefactureerd worden aan de consument:

·         Gratis  periodieke controles of onderhoudsverrichtingen, of de terugbetaling van  de kosten voor dergelijke verrichtingen.

·         Gratis  verrichte reparaties of vervangingen of de terugbetaling van de  aankoopprijs, indien de producten niet behoorlijk functioneren als  gevolg van onachtzaamheid en/of een verkeerd gebruik strijdig met de  voorschriften in de gebruikshandleiding die bij de verkoop met het  product meegeleverd werd, of als gevolg van bliksem, extreme  weersomstandigheden, te hoge of te lage netspanning of onregelmatige  stroomvoorziening, of een onjuist gebruik van het toestel of het  niet-naleven van de technische en/of gebruiks- en veiligheidsnormen die  in België en Nederland gelden, en de vergoeding van alle schade die door  deze producten veroorzaakt werd.

·         Gratis verrichte  reparaties of vervangingen of de terugbetaling tegen aankoopwaarde van  het televisietoestel om storingen te vergoeden die te wijten zijn aan  het feit dat de installatie niet in overeenstemming gebeurde met de  voorschriften in de gebruikshandleiding die bij de verkoop met het  product meegeleverd werd en/of die veroorzaakt werden door reparaties of  wijzigingen aan het product door niet-erkende reparatiecentra en zonder  toestemming van Haier Europe, en de vergoeding van de schade die door  deze producten veroorzaakt werd.

·         De kosten voor het  demonteren of de-installeren van nieuwe producten die beschadigd  aangetroffen werden bij het uitpakken.

·         De vergoeding van  accidentele schade of schade die voortvloeit uit een slechte opstelling  of het niet-gebruik van het product of die veroorzaakt wordt door het  verlies van door de klant opgeslagen informatie, in welke vorm ook.

·          Accessoires zoals legvakken, flessensteunen, eierenrekjes, gloeilampen,  controlepanelen of alle andere ontbrekende of beschadigde elementen  indien er niet binnen 7 dagen na de aankoop van het product gereclameerd  wordt bij Haier.

·         Installaties buiten de normen die  specifieke benodigdheden vergen om te kunnen overgaan tot de reparatie  van het product worden niet ten laste genomen door Haier.

·         De producten die niet defect zijn of die een defect vertonen door toedoen van de consument.


3 - VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR DE ACTIVERING VAN DE ONDERSTEUNINGSDIENST (behalve magnetronovens, zie punt 4)

In  geval van een probleem met of een technisch defect aan een elektrisch  huishoudapparaat (behalve voor nieuwe producten die beschadigd  aangetroffen worden bij het uitpakken: zie punt 5) kan de klant om  ondersteuning vragen of de gegevens vragen van het reparatiecentrum dat  het dichtst bij zijn woonplaats gelegen is, door te bellen naar onze  callcenters op de telefoonnummers: België +32 2 808 41 32, Nederland +31 70 89 12 567.

Het  erkende Service Center van HAIER zal nagaan welke procedure toegepast  moet worden, afhankelijk van de omvang van het vastgestelde defect aan  het product.

Als het product een ernstig defect vertoont waardoor  de reparatiekosten voor HAIER EUROPE de verkoopwaarde van een nieuw  product benaderen, zal het Service Center overgaan tot de vervanging van  het product, in overleg met Haier Europe; in andere gevallen zal de  reparatie uitgevoerd en ten laste genomen worden en zullen de defecte  onderdelen vervangen worden. De defecte producten of onderdelen kunnen  vervangen worden door identieke elementen of door elementen die  technisch gelijkwaardig zijn.

Indien noch reparatie noch  vervanging mogelijk is, verbindt HAIER EUROPE zich ertoe de klant een  bedrag terug te betalen dat overeenkomt met de aankoopprijs, maar  waarbij rekening gehouden zal worden met de huidige staat en de slijtage  van het product.

De prestaties van de klantendienst zijn volledig  gratis wanneer het product defect geacht wordt. Als het product niet  defect geacht wordt, kan de klant een factuur krijgen van het Service  Center voor de dossier- en transportkosten indien het product onnodig  opgehaald werd.


4 – Garantievoorwaarden voor magnetronovens

Voor  magnetronovens van Haier is geen interventie ter plaatse mogelijk. Als  er problemen zijn met uw magnetronoven, moet u deze terugbrengen naar uw  verkoper die de magnetron zal nakijken en uw defect product  desgevallend zal vervangen.


5 - NIEUWE PRODUCTEN DIE BIJ HET UITPAKKEN BESCHADIGD WORDEN AANGETROFFEN

Indien  bij het openen van de originele verpakkingsdoos van HAIER EUROPE  vastgesteld wordt dat het nieuwe product beschadigd werd tijdens het  transport, mag het product niet geïnstalleerd worden (zie de  beperkingen, punt 2) en mag het niet teruggestuurd of opgehaald worden  door een door Haier erkende klantendienst. In deze situatie moet de  klant verplicht contact opnemen met de verkoper of kleinhandelaar, die  op zijn beurt contact zal opnemen met HAIER EUROPE om te weten welke  procedure er gevolgd moet worden.
Contacteer Ons


Stel een vraag aan onze technishe dienst

Start nu

Europese Hotlines


Europese Hotlines