Garantie
Startpagina Garantie Voorwaarden garantie

Standaard naverkoop procedure , België , Nederland BE LANGUAGE

 

Klantendienst procedure als aanvullende diensten kunnen vervangen en of bijgewerkt worden door HAIER

Om een dienst na te vragen op uw Haier product , gelieve ons per telefoon te contacteren op het volgende ;

België:      +32 2 808 41 32

Nederland:      +31 70 89 12 567

Om een dienst te verzoeken kan u deze altijd na vragen via internet op het volgende adres ;  http://www.haier.com/be/service_en_ondersteuning/repairs/

 

Wisselstukken en toebehoren :

Indien u wisselstukken of toebehoren nodig heeft , kan u deze terugvinden op onze online webshop ;   www.haierspares.eu

 

GARANTIEBEWIJS

Deze garantie is bedoeld als aanvulling op en niet ter vervanging van  alle wettelijke rechten van de koper (klant), en verandert in het  bijzonder niets aan de rechten van de klanten krachtens de plaatselijke  wetten ter uitvoering van de Europese Richtlijn 1999/44/EG.

 

1 - ALGEMENE REGELS

HAIER Europe Trading S.R.L. (hierna HAIER EUROPE genoemd) biedt zijn  klanten onder de volgende voorwaarden een garantie aan op de elektrische  huishoudapparaten voor een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de  datum waarop het product gekocht en/of geleverd werd.

Deze garantie geldt enkel voor de vervanging of reparatie onder  garantie op het Belgische en Nederlandse grondgebied, en heeft enkel  betrekking op de producten van het merk HAIER die door HAIER EUROPE  verkocht worden op het Belgische en Nederlandse grondgebied.

De factuur, de kassabon en/of het aankoopbewijs en/of het  transportdocument dat de levering van het product aan de klant bevestigt  zijn de enige documenten die recht geven op de diensten die aangeboden  worden krachtens deze garantie. Ze moeten voorgelegd worden bij de  aanvraag tot ondersteuning, samen met het ingevulde originele  garantiebewijs van HAIER EUROPE. HAIER EUROPE behoudt zich het recht  voor om te weigeren zijn verplichtingen in verband met deze garantie na  te komen, indien de informatie of gegevens vermeld op de aankoop- en/of  leveringsdocumenten van het product na de aankoop door de klant  gewijzigd of geschrapt werden of wanneer op het moment van de aanvraag  tot interventie gemeld wordt dat deze documenten verdwenen zijn.

 

2 - BEPERKINGEN

In de onderstaande gevallen kan de garantie niet toegepast worden. De  service- of verplaatsingskosten van de erkende technische dienst kunnen  dan gefactureerd worden aan de consument:

·         Gratis periodieke controles of onderhoudsverrichtingen, of de  terugbetaling van de kosten voor dergelijke verrichtingen.

·         Gratis verrichte reparaties of vervangingen of de  terugbetaling van de aankoopprijs, indien de producten niet behoorlijk  functioneren als gevolg van onachtzaamheid en/of een verkeerd gebruik  strijdig met de voorschriften in de gebruikshandleiding die bij de  verkoop met het product meegeleverd werd, of als gevolg van bliksem,  extreme weersomstandigheden, te hoge of te lage netspanning of  onregelmatige stroomvoorziening, of een onjuist gebruik van het toestel  of het niet-naleven van de technische en/of gebruiks- en  veiligheidsnormen die in België en Nederland gelden, en de vergoeding  van alle schade die door deze producten veroorzaakt werd.

·         Gratis verrichte reparaties of vervangingen of de  terugbetaling tegen aankoopwaarde van het televisietoestel om storingen  te vergoeden die te wijten zijn aan het feit dat de installatie niet in  overeenstemming gebeurde met de voorschriften in de gebruikshandleiding  die bij de verkoop met het product meegeleverd werd en/of die  veroorzaakt werden door reparaties of wijzigingen aan het product door  niet-erkende reparatiecentra en zonder toestemming van Haier Europe, en  de vergoeding van de schade die door deze producten veroorzaakt werd.

·         De kosten voor het demonteren of de-installeren van nieuwe  producten die beschadigd aangetroffen werden bij het uitpakken.

·         De vergoeding van accidentele schade of schade die  voortvloeit uit een slechte opstelling of het niet-gebruik van het  product of die veroorzaakt wordt door het verlies van door de klant  opgeslagen informatie, in welke vorm ook.

·         Accessoires zoals legvakken, flessensteunen, eierenrekjes,  gloeilampen, controlepanelen of alle andere ontbrekende of beschadigde  elementen indien er niet binnen 7 dagen na de aankoop van het product  gereclameerd wordt bij Haier.

·         Installaties buiten de normen die specifieke benodigdheden  vergen om te kunnen overgaan tot de reparatie van het product worden  niet ten laste genomen door Haier.

·         De producten die niet defect zijn of die een defect vertonen door toedoen van de consument.

 

3 - VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR DE ACTIVERING VAN DE ONDERSTEUNINGSDIENST (behalve magnetronovens, zie punt 4)

In geval van een probleem met of een technisch defect aan een  elektrisch huishoudapparaat (behalve voor nieuwe producten die  beschadigd aangetroffen worden bij het uitpakken: zie punt 5) kan de  klant om ondersteuning vragen of de gegevens vragen van het  reparatiecentrum dat het dichtst bij zijn woonplaats gelegen is, door te  bellen naar onze callcenters op de telefoonnummers: België +32 2 808 41 32, Nederland +31 70 89 12 567.

Het erkende Service Center van HAIER zal nagaan welke procedure  toegepast moet worden, afhankelijk van de omvang van het vastgestelde  defect aan het product.

Als het product een ernstig defect vertoont waardoor de reparatiekosten  voor HAIER EUROPE de verkoopwaarde van een nieuw product benaderen, zal  het Service Center overgaan tot de vervanging van het product, in  overleg met Haier Europe; in andere gevallen zal de reparatie uitgevoerd  en ten laste genomen worden en zullen de defecte onderdelen vervangen  worden. De defecte producten of onderdelen kunnen vervangen worden door  identieke elementen of door elementen die technisch gelijkwaardig zijn.

Indien noch reparatie noch vervanging mogelijk is, verbindt HAIER  EUROPE zich ertoe de klant een bedrag terug te betalen dat overeenkomt  met de aankoopprijs, maar waarbij rekening gehouden zal worden met de  huidige staat en de slijtage van het product.

De prestaties van de klantendienst zijn volledig gratis wanneer het  product defect geacht wordt. Als het product niet defect geacht wordt,  kan de klant een factuur krijgen van het Service Center voor de dossier-  en transportkosten indien het product onnodig opgehaald werd.

 

4 – Garantievoorwaarden voor magnetronovens

Voor magnetronovens van Haier is geen interventie ter plaatse mogelijk.  Als er problemen zijn met uw magnetronoven, moet u deze terugbrengen  naar uw verkoper die de magnetron zal nakijken en uw defect product  desgevallend zal vervangen.

 

5 - NIEUWE PRODUCTEN DIE BIJ HET UITPAKKEN BESCHADIGD WORDEN AANGETROFFEN

Indien bij het openen van de originele verpakkingsdoos van HAIER EUROPE  vastgesteld wordt dat het nieuwe product beschadigd werd tijdens het  transport, mag het product niet geïnstalleerd worden (zie de  beperkingen, punt 2) en mag het niet teruggestuurd of opgehaald worden  door een door Haier erkende klantendienst. In deze situatie moet de  klant verplicht contact opnemen met de verkoper of kleinhandelaar, die  op zijn beurt contact zal opnemen met HAIER EUROPE om te weten welke  procedure er gevolgd moet worden.

 


Contacteer Ons


Stel jouw vraag aan onze dienst naverkoop

Start nu

Europese Hotlines


Europese Hotlines