Haier Campus Tour 2015

06-09 2015

 

Haier Campus Tour 2015 ...เพื่อการเรียนรู้สู่อนาคต 

คุณประภัสสร สุภาพ ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “INNOVATION 1&2” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ทั้งนี้ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมของสินค้าและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านวิชาชีพสำหรับการนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต