ประกาศผลผู้โชคดีจากการจับรางวัล

07-20 2015

“กล่องรับสัญญาณฯ ไฮเออร์  มอบโชค”

รางวัลที่ 1    สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล

1

คุณโลหนับ  มากกลาย

สงขลา

2

คุณจำปา  ใจธรรม

อุบลราชธานี

3

คุณดำรง  แพรพันธ์

นครสวรรค์

4

คุณทองอร  สนมสี

นครพนม

5

คุณทา  นันตา

เชียงราย

6

คุณบังอร  ชูเนตร

อุบลราชธานี

7

คุณมุกดา  วรรณแก้ว

ลำปาง

8

คุณร.ต.ต.ไพฑูรย์  ไพศาล

นครพนม

9

คุณสนั่น  โพธิ์คำ

เชียงใหม่

10

คุณอรพินท์  ปันธิโป

นครศรีธรรมราช

 
   

รางวัลที่ 2  เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ ขนาด 13000BTU มูลค่ารางวัลละ 18,900 บาท

จำนวน 100 รางวัล

1

คุณเกรียงศักดิ์  เกิดสกุล

บุรีรัมย์

2

คุณเจริญ  แก้วศรี

นครพนม

3

คุณเดือย  จันทร์กล้า

สุรินทร์

4

คุณเทศน์  ธรรมดา

สุรินทร์

5

คุณเพ่ง  รองสนิท

สุโขทัย

6

คุณเพ็ญ  พงาพันธ์

อุบลราชธานี

7

คุณแสลง  กามล

(ไม่ระบุ)

8

คุณโสภณ  มาถิ่น

ประจวบคีรีขันธ์

9

คุณโอวาท  คล่องแคล่ว

ร้อยเอ็ด

10

คุณคำรณ  ปินตานา

เชียงใหม่

11

คุณคำรี  อัตถาวะระ

ประจวบคีรีขันธ์

12

คุณคูณ  ผาฤพล

ร้อยเอ็ด

13

คุณจันเพ็ญ  ผลาจันทร์

สกลนคร

14

คุณจันทน์เทศ  วิมารสุภา

ลำปาง

15

คุณจันทร์  กรองวารีย์

นครสวรรค์

16

คุณจันทร์  มณฑา

ลำปาง

17

คุณจำลอง  ดวงแสง

เชียงราย

18

คุณจิตราพร  ทีคะพงศ์

ภูเก็ต

19

คุณจิราภรณ์  รอดสาขา

นคร

20

คุณฉลอง  ประเสริฐสาร

ร้อยเอ็ด

21

คุณชิน  แก้วมี

สงขลา

22

คุณณรงค์วิทย์  จันทร์ต้อม

ลำปาง

23

คุณดี  แสนสุข

ร้อยเอ็ด

24

คุณทรงวุฒิ  เพชร์ภูมี

หนองคาย

25

คุณทองอยู่  อินทรชมภู

นครสวรรค์

26

คุณทิพย์สุดา  เนตรศิลป์

เชียงใหม่

27

คุณทุเรียน  บัวไสว

ประจวบคีรีขันธ์

28

คุณนวลจันทร์  ฝานจวง

ร้อยเอ็ด

29

คุณนัฏฐ์วิภา  สมปอง

(ไม่ระบุ)

30

คุณนาท  สิงหทอง

สุโขทัย

31

คุณบ่วย  อุตรัตน์

ลำปาง

32

คุณบัวตอง  ดวงศรี

สุรินทร์

33

คุณบัวฮอม  อินทรี

สุโขทัย

34

คุณบุญเลิศ  กรวิรัตน์

ร้อยเอ็ด

35

คุณบุญนาค  สงวนทรัพย์

สุโขทัย

36

คุณบุญมา  พุฒคาม

อุบลราชธานี

37

คุณบุญมา  วันทา

สระบุรี

38

คุณประกอบ  กัลยาณรุจน์

นครราชสีมา

39

คุณประคอง  ยอดยิ่ง

ลำปาง

40

คุณประดุง  หงส์มาลา

ร้อยเอ็ด

41

คุณประสาน  นะสโต

ลำปาง

42

คุณปัญจา  หล้าสิงห์

อุบลราชธานี

43

คุณพงเพ็ชร์  เมืองเทศ

ประจวบคีรีขันธ์

44

คุณพงษ์ศักดิ์  ทะยันรัมย์

สุรินทร์

45

คุณพร้อมทรัพย์  จำลองพันธ์

อุบลราชธานี

46

คุณพลอย  ฉันทามิศ

สุโขทัย

47

คุณพัชรินทร์  ปิมปา

เชียงใหม่

48

คุณมนต์  ขุมทอง

สุรินทร์

49

คุณมา  อินทะ

ลำปาง

50

คุณมูล  ใบตงสี

เชียงใหม่

51

คุณยอด  จันทร์กล้า

สุรินทร์

52

คุณระวา  จันทร์ศิริ

สุโขทัย

53

คุณลัดดา  ชัยสาตรา

(ไม่ระบุ)

54

คุณวรรณจิต  ลิมปานนท์

ภูเก็ต

55

คุณวริศรา  เทพศักดิ์ดา

ปราจีนบุรี

56

คุณวิเชียร  สุลีลาย

อุบลราชธานี

57

คุณวิรัด  หงส์วิลัย

ร้อยเอ็ด

58

คุณศิริ  ประกอบกิจ

ภูเก็ต

59

คุณศิริลักษณ์  บุญดิละ

ร้อยเอ็ด

60

คุณสมคิด  แก้วสตรี

นครสวรรค์

61

คุณสมพร  อนันทสุข

นครสวรรค์

62

คุณสลวย  ชาวพะนาน

ร้อยเอ็ด

63

คุณสว่าง  จันทร์ทึ่งทอง

สงขลา

64

คุณสวาท  ศิริมงคล

ลำปาง

65

คุณสามารถ  สามารถดล

เชียงราย

66

คุณสายหยด  พูลสวัสดิ์

นครสวรรค์

67

คุณสายันต์  พุทธอินทร์

ประจวบคีรีขันธ์

68

คุณสำนึก  บำรุงตน

สุรินทร์

69

คุณสำราญ  บรรเทาใจ

สุโขทัย

70

คุณสำอาง  ผลว่า

สุรินทร์

71

คุณสุขสวัสดิ์  บุญศรี

ชุมพร

72

คุณสุคำ  พรมคะจ๊ะ

ลำปาง

73

คุณสุบิน  สุพร

มุกดาหาร

74

คุณสุรินทร์  บำรุงสุข

ชุมพร

75

คุณหนูทัย  อุปสุ

นครพนม

76

คุณหมื่น  ใจเอื้อ

มุกดาหาร

77

คุณอนงค์  กอเดช

ร้อยเอ็ด

78

คุณอนันต์  ชมภูมิเศษ

ร้อยเอ็ด

79

คุณอนันต์  ยอดสวัสดิ์

สงขลา

80

คุณอภินันท์  ฟุ้งสุข

นครสวรรค์

81

คุณอมรรัตน์  ศรีนา

อุบลราชธานี

82

คุณอ่อนจันทร์  พวมสุพรรณ

ร้อยเอ็ด

83

คุณอั้น  สดใส

ประจวบคีรีขันธ์

84

คุณอำนาจ  ทาหงส์

ร้อยเอ็ด

85

คุณอำพัน  ภวังครัตน์

ประจวบคีรีขันธ์

86

คุณอิ่นแก้ว  ใจแก้วแดง

ลำปาง

87

คุณอุษา  ธีระผล

นครสวรรค์

88

คุณอ่อนศรี  เงางาม

สุรินทร์

89

คุณประภา  แก้วเจริญ

ประจวบคีรีขันธ์

90

คุณบัวแสง  ศรีวิเศษ

สุรินทร์

91

คุณรัตน์  ปัญญาชื่น

ลำปาง

92

คุณจันทร์  ปีดีวงษ์

ฉะเชิงเทรา

93

คุณร่มเย็น  ทะยันรัมย์

สุรินทร์

94

คุณวิลาศ  หมื่นชอบ

สุรินทร์

95

คุณสุวัฒณ์  คองแก้ว

สุรินทร์

96

คุณบุญยืน  ศิลทวีป

ชุมพร

97

คุณประสิทธิ์  อัฐมาลา

สระบุรี

98

คุณสุนทร  วงค์คำแน่น

ลำปาง

99

คุณสี  สายแสน

นครพนม

100

คุณกรรนดา  ของขาว

เชียงใหม่

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.      ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544

2.      ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 1 ชุด ซึ่งระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการจับรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศล หรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

3.      การติดต่อรับของรางวัล : ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-3818 ในวันและเวลาทำการ

4.      พนักงานของบริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการดำเนินงาน และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ