Haier Campus Tour เพื่อการเรียนรู้สู่อนาคต

08-14 2015

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณประภัสสร สุภาพ ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร  บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “INNOVATION” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวนกว่า 300 คน  ทั้งนี้ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมของสินค้าและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านวิชาชีพสำหรับการนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต