Our Home Our Country Stronger Together

08-24 2015

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานไฮเออร์  ได้ร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการย่านราชประสงค์  นักท่องเที่ยว และคนไทยทุกคน  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงค์  ด้วยการแจกน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มาสักการะท่านท้าวมหาพรหม ณ สี่แยกราชประสงค์

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานไฮเออร์  ยังได้เยี่ยมเยียนคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ล่ามอาสา ณ โรงพยาบาลตำรวจ  เพื่อแสดงความชื่นชมในความทุ่มเท และเสียสละ  ตลอดจนร่วมให้กำลังใจในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ  ในครั้งนี้