บรรยายพิเศษ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

09-11 2015

 

บรรยายพิเศษ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คุณประภัสสร สุภาพ ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร และ คุณธนพงศ์ นพประพันธ์ ผู้จัดการแผนกวางเผนกลยุทธ์องค์กร  บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับเชิญบรรยายพิเศษในงาน "การประชุมเครือข่ายผู้บริหาร อาจารย์ และบุคคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ครั้งที่ 4" โดยมีคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ กรรมการอำนวยการและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์