ประกวดออกแบบมาสคอต(Mascot) “Haier Air condition เครื่องปรับอากาศที่ได้มากกว่าความเย็น”

04-20 2017

บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานไหญ่  เราเป็นทั้งแบรนด์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก ซึ่งมีการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขายสินค้าพร้อมบริการของกลุ่มบริษัทไฮเออร์ในตลาด Traditional Trade และตลาด Modern Trade รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ : บริษัทไฮเออร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของMascot ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของบริษัท และสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบ Haier Air condition Mascot Design Contest ภายใต้แนวคิด “Haier Air-condition เครื่องปรับอากาศที่ได้มากกว่าความเย็น

 

 เงื่อนไขการประกวด

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย                                                        

2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม (ไม่เกิน 3 คน / ทีม) มีสิทธิ์ส่งผลงานไม่จำกัด แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น                                                                                                      

3. การออกแบบ Mascot ให้ใช้โปรแกรมในการออกแบบเท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd, ai, pdf (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi)                                                           

4. การออกแบบผลงานมาสคอต 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็นไม่น้อยกว่า 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง                            

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัวละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง หรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล                                                                                                                                                                           

6. ผู้เข้าประกวดที่ผลงานเข้ารอบ 5 ท่าน ต้องเข้ามานาเสนอผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานไหญ่                                                                                                                                                                       

7. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะสามารถนำผลงานไปปรับเปลี่ยนใช้งานตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                          

8. การตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 เกณฑ์การตัดสินและพิจารณา

- Mascot ต้องสื่อถึงความเย็นของเครื่องปรับอากาศ / พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน

- รูปแบบของการออกแบบน่ารัก เหมาะกับยุคสมัยและเป็นที่จดจำได้ง่าย                                                                                                

- ความคิดสร้างสรรค์                                                                                                                                                                              

- สามารถนำไปใช้งานได้จริง                                                                                                                                                           

รางวัล รางวัลรวมมูลค่า 40,900 บาท

-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเครื่องปรับอากาศรุ่น HSU-10CTR03T มูลค่า 15,900 บาท

-รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท (ตัดสินจากผลงานที่ได้รับการกดLikeมากที่สุด ใน Facebook / Haier Thailand)

** ทุกผลงานที่ได้รับรางวัล หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

1. ส่งผลงานในรูปแบบกระดาษขนาด A3 และติดบนฟิวเจอร์บอร์ด

2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลและอธิบายแนวความคิด(Concept) ของผลงานให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด พร้อมพริ้นต์และแนบมาพร้อมกับผลงาน

3. บันทึกไฟล์งานต้นฉบับและไฟล์jpg / แบบฟอร์มใบสมัครลงบน CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน

4. ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม– 15 มิถุนายน 2560 (ระยะเวลาส่งผลงาน 45 วัน)

เริ่มเปิดรับผลรางวัล Popular Vote 20 พฤษภาคม– 15 มิถุนายน 2560 เวลา 00.00 น.

ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล วันที่ 23 มิถุนายน 2560                                                                                   

5. ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานไหญ่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น42 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพ 10310 (ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : e-mail : pirompun_w@haier.co.th (หัวข้อ : ประกวดออกแบบMascot) facebook.com/HaierTH/ (Inbox)

*** หมายเหตุ : กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์การประกวด Mascot และนำเงินรางวัลส่งคืนทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า