คำถาม: ไม่สามารถตั้งระดับอุณหภูมิได้

ตอบ:

สาเหตุ, 1. ในขณะที่แตะปุ่ม "Refrige"เพื่อตั้งความเย็นที่ช่องแช่เย็น หรือปุ่ม "Frezzer" เพื่อตั้งค่าความเย็นที่ช่องแช่แข็ง ตัวเลขจะกระพริบซึ่งหมายถึงให้แตะเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิในแต่ละช่องเมื่อหยุดแตะเกิน

              5 วินาที่ ระบบจะจำระดับอุณหภูมินั้นและตัวเลขจะกลับมาแสดงระดับอุณหภูมิภายในแต่ละช่องและจะลดลงจนเท่ากับระดับที่ตั้งไว้หรือระดับที่ต้องการ

           2. ในขณะที่ตัวเลขระดับอุณหภูมิกระพริบ,แสดงว่าอยู่ในขั้นตอนการตั้งระดับความเย็นอยู่,แตะเลือกระดับอุณหภูมิตามที่ต้องการ.หลังจากเลือกตามที่ต้องการแล้วสักพักตัวเลขจะหยุดกระพริบ.ในสภาวะนี้

              แสดงว่าเครื่องได้จำค่าที่ตั้งไว้แล้ว,หลังจากนั้นตัวเลขระดับอุณหภูมิจะกลับมาแสดงค่าระดับความเย็นของแต่ละช่องที่เป็นค่าปัจจุบัน, ถ้าระดับความเย็นที่ตั้งใหม่มีค่าต่ำกว่าค่าปัจจุบันเครื่องก็จะทำความ

              ความเย็นให้ได้ค่าเท่ากับที่ต้องการ หรือ ค่าที่ตั้งใหม่สูงกว่าค่าปัจจุบันการทำความเย็นก็จะลดลง ในที่สุดตัวเลขที่แสดงอยู่ที่แผงควบคุมก็จะมีค่าเท่ากับค่าที่ตั้งไว้เสมอ

วิธีแก้ไข, เป็นการทำงานของระบบ ซึ่งเป็นการทำงานที่ปกติ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง