คำถาม: ไม่สามารถตั้งระดับอุณหภูมิได้

ตอบ:

สาเหตุ, 1. ในขณะที่แตะปุ่ม "FRIDGE" เพื่อตั้งความเย็นที่ช่องแช่เย็น หรือปุ่ม "Freezer" เพื่อตั้งค่าความเย็นที่ช่องแช่แข็ง ตัวเลขจะกระพริบซึ่งหมายถึงให้แตะเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิในแต่ละช่อง  เมื่อหยุดแตะเกิน 5 วินาที่ ระบบจะจำระดับอุณหภูมินั้น และ ตัวเลขจะกลับมาแสดงระดับอุณหภูมิภายในแต่ละช่อง และ จะลดลงจนเท่ากับระดับที่ตั้งไว้ หรือ ระดับที่ต้องการ

           2. ในขณะที่ตัวเลขระดับอุณหภูมิกระพริบ แสดงว่าอยู่ในขั้นตอนการตั้งระดับความเย็นอยู่ แตะเลือกระดับอุณหภูมิตามที่ต้องการหลังจากเลือกตามที่ต้องการแล้วสักพักตัวเลขจะหยุดกระพริบในสภาวะนี้แสดงว่า เครื่องได้จำค่าที่ตั้งไว้แล้ว หลังจากนั้นตัวเลขระดับอุณหภูมิจะกลับมาแสดงค่าระดับความเย็นของแต่ละช่องที่เป็นค่าปัจจุบัน ถ้าระดับความเย็นที่ตั้งใหม่มีค่าต่ำกว่าค่าปัจจุบันเครื่องก็จะทำความเย็นให้ได้ค่าเท่ากับที่ต้องการ หรือ ค่าที่ตั้งใหม่สูงกว่าค่าปัจจุบันการทำความเย็นก็จะลดลง ในที่สุดตัวเลขที่แสดงอยู่ที่แผงควบคุมก็จะมีค่าเท่ากับค่าที่ตั้งไว้เสมอ


วิธีแก้ไข, เป็นการทำงานของระบบ ซึ่งเป็นการทำงานที่ปกติ


**ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 1789

                     Screenshot_9


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง