คำถาม: ก่อนเริ่มการใช้เครื่อง ควรศึกษาวิธีการใช้ในคู่มือให้เข้าใจก่อน

ตอบ:

สาเหตุ:

โดยเฉพาะในห้วข้อคำเตือน,ข้อแนะนำ       ในคู่มือการใช้เครื่อง

วิธีแก้ไข:

ลำดับแรก,ต้องรู้เกี่ยวกับประเภทของผ้าที่จะซัก เนื้อผ้าหลักคือผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ และ ผ้าไหม ควรเลือกโปรแกรมการซักให้ตรงกับประเภทของผ้า       ลำดับสอง, แยกผ้าขาว และ ผ้าสี แยกกันซัก
ลำดับสาม, นำวัสดุสิ่งของที่ติดมากับเสื้อผ้า เช่น เข็มกรัด,เหรียญเงิน ออกก่อนใส่เครื่องซัก

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง