คำถาม: คำถาม: ข้อควรระวังในการใช้งานแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล:

ตอบ:

การใช้งานแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้แบตเตอรี่รั่ว ซึ่งอาจกัดกร่อนรีโมทคอนโทรล หรือส่งผลให้แบตเตอรี่เกิดการระเบิด ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

1. ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่พร้อมกันทั้ง 2 ก้อน

2. ห้ามใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่ผสมกับแบตเตอรี่เก่า

3. ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างประเภทร่วมกัน

4. ห้ามชาร์จไฟ, ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร, แยกชิ้นส่วน, ทำให้ร้อน หรือเผาแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว

5. หากท่านจะไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานานๆ ให้นำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล เพื่อป้องกันแบตเตอรี่รั่วซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อรีโมทคอนโทรล

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง