คำถาม: คำถาม: ขนาดภาพไม่ถูกต้อง

ตอบ:

สาเหตุ:

1. ภาพถูกแสดงในโหมดภาพ 4:3

2. การแสดงภาพแบบ letterbox แนวนอนถูกสอดแทรกเข้ามาโดยสถานีถ่ายทอดสัญญาณ

 

วิธีแก้ไข:

1. กดปุ่ม “screen” ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกขนาดที่ท่านต้องการ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง