คำถาม: คำแนะนำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์:

ตอบ:

โปรดแน่ใจว่าทั้งโทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถูกตั้งปิดการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่อสาย VGA และสายสัญญาณเสียงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์

ขั้นตอนที่ 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โปรดตั้งค่าความละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบต่อไปนี้ (PC support timing)

ขั้นตอนที่ 3. เปิดโทรทัศน์ กดปุ่มเมนูเลือกแหล่งสัญญาณเป็นแหล่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 4. หากท่านเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ขั้นตอนเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกดปุ่ม Fn+F3 ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้เปลี่ยนเป็นแหล่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊คบางเครื่องอาจไม่ใช้ปุ่ม F3 โปรดเลือกปุ่มที่

ถูกต้องที่มีไอคอนเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ให้ตั้งค่าความละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบต่อไปนี้ (PC support timing)  

หมายเหตุ: ท่านสามารถใช้ได้เฉพาะสาย HDMI ในการเชื่อมตร่อระหว่างโทรทัศน์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสาย HDMI สามารถ

โอนได้ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพพร้อมกัน ส่วนสาย VGA จะสามารถถ่ายโอนได้เฉพาะสัญญาณภาพเท่านั้น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง